กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

14 สิงหาคม 2563 (ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เวลา 09.00 – 16.30 น.ณ ห้องประชุมเซอรา อาคาร 24 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา