กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (PRE-TEST) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 คณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 สิงหาคม 2563 (ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 และ 21 สิงหาคม 2563 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.ณ ห้องประชุมเซอรา อาคาร 24 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา