ประชุมเกี่ยวกับจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษรองคณบดีทั้ง 4 คณะฯ

26 สิงหาคม 2563 (ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 สิงหาคม 2563  ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมรองคณบดี 4 คณะฯ เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ห้อง CLAS ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเตรียมการอบรม/สอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR นศ ชั้นปีที่ 4 และ ปี 5 หลักสูตรครุศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ทบม.) ครั้งที่ 6/2563 ให้ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาดำเนินการวางแผน ขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาร่วมกับ 4 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ