ตารางการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-test) สำหรับนักศึกษา กศ.บป. รหัส 63 ทุกคณะฯ พร้อมประกาศราชื่อนักศึกษา

8 กันยายน 2563 (ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-test) สำหรับนักศึกษา กศ.บป. รหัส 63 ทุกคณะฯ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคาร 20 ชั้น 3 

*หมายเหตุ : ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาและนำบัตรนักศึกษา ดินสอ 2 B และยางลบเข้าห้องสอบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด