ประกาศการให้นักศึกษาภาคปกติ รหัส 63 ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ YRU-SET (Pre-test) เมื่อวันที่17 - 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

9 กันยายน 2563 (ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 63 ทุกคณะฯ ให้นักศึกษาภาคปกติ รหัส 63 ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ YRU-SET (Pre-test) เมื่อวันที่17 - 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สามารถมาสอบได้ในรอบพิเศษ ในวันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา