กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (PRE-TEST) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ภาคกศ.บป

23 กันยายน 2563 (ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-test) เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ให้กับนักศึกษาภาคกศ.บป เวลา 09.00 – 16.30 น.ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 2 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา