ประกาศกำหนดสอบ CEFR (Pre-test) เพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 4 คณะฯ

23 กันยายน 2563 (ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 59-60  ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษากำหนดสอบ CEFR (Pre-test) เพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 4 คณะฯ ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา