ประกาศ เรื่องผลการสอบวัดความรู้ภาษามลายูสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรหัส 59-62

30 กันยายน 2563 (ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา กำหนดสอบวัดความรู้ภาษามลายูสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 59-62 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด