จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตฐานระดับ CEFR ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 4 คณะฯ

16 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตฐานระดับ CEFR

(Pre-test) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 4 คณะฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยในการสอบครั้งนี้ทาง ศภอ. ได้ประชุมร่วมกับทางคณะเพื่อให้แต่ละคณะส่งชื่อและจำนวนนักศึกษา (รหัส 59 และ 60) มายัง ศภอ.  โดยมีนักศึกษารวมทั้ง 4 คณะ จำนวนทั้งสิ้น 457 คน ซึ่งนักศึกษามาเข้าร่วมการสอบเป็นจำนวนทั้งสิ้น 395 คน และมีนักศึกที่ขาดสอบ/ไม่พบข้อมูลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 63 คน ซึ่งภายหลังการสอบพบว่ามีนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับ B1 ขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น 17 คน โดยจำแนกเป็น คณะครุศาสตร์ จำนวน 6 คน และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 11 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.30% โดยมีค่าเป้าหมายผู้สอบผ่าน B1 คิดเป็นร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 1.6 การส่งเสริมสมรรถนและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับคณะและระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563  โดยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในครั้งนี้จะเป็นการสอบโดยใช้ซอฟแวร์ English Discoveries (Placement Test)