ประชุมเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มรย.

16 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา โดยมี รศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ ผู้อำนวยการ ศภอ.เป็นประธาน ได้ประชุมเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเชิญรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/ตัวแทน ทั้ง 4 คณะ มาร่วมปรึกษาหาแนวทางสำหรับการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐานระดับ CEFR ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ชั้น7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา