สอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู (YRU-MEST) นักศึกษารหัส 62 -63

21 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ศูนย์ภาษาและอาเซียบศึกษาได้จัดทดสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู (YRU-MEST) นักศึกษารหัส 62 -63  เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น 548 คน เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 507 คน และขาดสอบจำนวน 41 คน