ศภอ.เปิดขยายเวลารับสมัครโครงการพระบรมราโชบาย

25 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ศภอ.เปิดขยายเวลารับสมัครโครงการพระราโชบาย(สอบภาษาอังกฤษ TOEIC) ไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 นี้
สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ ศุนย์ภาษาฯ ชั้น 7 ตึกไอที
ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมจาก ศภอ. https://bit.ly/3a4B8kV