ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU-SET) รอบที่ 1-4

25 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU-SET) รอบที่ 1-4 สอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 601 อาคารเทคโนโลยี

กรุณาดูรอบ/วันที่ให้แน่ชัดก่อนเข้าสอบ

หมายเหตุ โปรดนำดินสอ 2B /ยางลบ และบัตรนักศึกษา

ประกาศจาก ศภอ. https://shorturl.asia/Wu7es

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ https://shorturl.asia/P7FXR