ประกาศลงทะเบียนสอบอัตลักษณ์ภาษามลายู รหัส 62- 63 รอบที่ 2

4 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดลงทะเบียนสอบวิชาอัตลักษณ์ภาษามลายูสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 62 - 63 ครั้งที่ 2

(รับจำนวน 200 คนเท่านั้น) สอบวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงที่ 1 เวลา 13.30 - 15.00 น. ช่วงที่ 2 เวลา 15.00 - 16.30 น.

สามารถเลือกช่วงเวลาสอบได้ เริ่มลงทะเบียนวันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป eduservice.yru.ac.th/exam

ดาวโหลดวิธีเข้าระบบ MOOC https://bit.ly/3rBv6Qt

หมายเหตุ กรณีไม่สามารถเลือกวันสอบหรือช่วงเวลาได้ได้แสดงว่าที่นั่งสอบเต็มแล้ว