ประกาศผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (Speexx) ครั้งที่ 1 – 4 สำหรับนักศึกษาระดับตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (Speexx) ครั้งที่ 1 – 4 สำหรับนักศึกษาระดับตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โดย ศภอ.ได้ดำเนินการสอบในวันพุธที่ 4 , 11 , 18 และ 25 สิงหาคม 2564
โดยนักศึกษาสามารถขอเทียบโอนผลสอบภาษาอังกฤษ (YRU -SET) กับรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป วิชา 5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ รายวิชา 5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารภาษาอังกฤษที่กองบริการการศึกษา
ประกาศ ศภอ.http://shorturl.asia/zXVH2
ผลการสอบ http://shorturl.asia/wy0FL