ประกาศผลการทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู ครั้งที่ 1 -3รอบเดือนสิงหาคม สำหรับนักศึกษาระดับตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

16 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดการจัดทดสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู  (YRU - MEST)  สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งกำหนดจัดสอบทั้งสิ้นจำนวน 7 ครั้ง โดยใช้โปรแกรมการสอบออนไลน์  (e-training) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19

บัดนี้ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้ดำเนินการจัดทดสอบครั้งที่ 1 – 3 ในรอบเดือนสิงหาคม (สอบวันเสาร์ที่ 7 , 21 และ 28 สิงหาคม 2564 ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลสอบสอบความรู้
อัตลักษณ์ภาษามลายู  (YRU - MEST) ตามเอกสารแนบนี้ประกาศ

ศภอ.  http://shorturl.asia/2x1FA

ผลการสอบ  http://shorturl.asia/XSL09