ประกาศผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (Speexx) ครั้งที่ 5 – 10 สำหรับนักศึกษาระดับตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

10 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งกำหนดจัดสอบทั้งสิ้นจำนวน 10 ครั้ง โดยใช้โปรแกรมการสอบออนไลน์ (Speexx) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้ดำเนินการประมวลผลการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 – 10 ในรอบเดือนกันยายน – ตุลาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการทดสอบดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้ เพื่อให้กองบริการการศึกษาบันทึกในระบบและใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่นักศึกษาขอเทียบโอนผลสอบภาษาอังกฤษ (YRU – SET) กับรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป รหัสวิชา 5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือรหัสวิชา 5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ผลสอบ http://shorturl.asia/rHAR9