ประกาศผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (Speexx) ครั้งที่ 1– 2สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

12 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โดยใช้โปรแกรมการสอบออนไลน์ (Speexx) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้ดำเนินการประมวลผลการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 – 2 ในรอบเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยนักศึกษาสามารถยื่นผลสอบกับทางกองบริการการศึกษาในกรณีที่นักศึกษาขอเทียบโอนผลสอบภาษาอังกฤษ (YRU – SET) กับรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา 5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือรหัสวิชา 5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบ http://shorturl.asia/9iJZu