ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและปริญญาเอกครั้งที่ 3

29 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรหัส 59 - 62 ครั้งที่ 3

สอบเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

โดยระดับปริญญาโทมีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ 10 คน สอบผ่าน 10 คน สอบไม่ผ่าน 0 คน 

ระดับปริญญาเอก มีผู้ลงทะเบียนสอบ 1 คน สอบผ่าน 1 

ผลการสอบระดับปริญญาโท http://shorturl.asia/REN7c

ผลการสอบระดับปริญญาเอก http://shorturl.asia/4a0Sn