ศภอ.ประชาสัมพันธ์การประชุมในการเตรียมข้อสอบ YRU-TEP

4 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ศภอ. ประชาสัมพันธ์กิจรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธ.ค 64 ดร.ปรีชา พังสุบรรณ รักษาการผู้อำนวยการ ศภอ. และผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด รักษาการหัวหน้างานภาษาอังกฤษ ศภอ. ได้ร่วมหารือแนวทางในการจัดทำแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทียบเคียงระดับ CERF ( Yala Rajabhat Test of English Proficiency : YRU -TEP ร่วมกับ ดร.ฮัมบาลี เจะมะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ม.สงขลาคนรินทร์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมมถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา