ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

21 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา           มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศและให้ความรู้ด้านอาเซียนศึกษาให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก

วิสัยทัศน์         “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาและอาเซียนศึกษา”

พันธกิจ

                   ๑. จัดอบรมให้ความรู้และทักษะการใช้ภาษาให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป

                   ๒. จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาเซียนศึกษาให้กับนักศึกษา  ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป

                   ๓. พัฒนาและจัดทำข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ก่อนสำเร็จการศึกษาทั้งนี้ค่าใช้จ่ายให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลัย

                   ๔. พัฒนาและจัดทำข้อสอบวัดระดับความรู้เทียบเท่า TOEIC (Test of English for International Communication) และ TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

                   ๕. พัฒนาและจัดให้มีมุมเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง (Self-Access Center: SAC) ด้านภาษาและอาเซียนศึกษา

                   ๖. ศึกษาวิจัยและประสานงานทางวิชาการด้านภาษาและอาเซียนศึกษากับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

 

ค่านิยมองค์กร   

                   ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) ความหมายภาษาอังกฤษคือ Center of Languages and ASEAN Studies (CLAS)

C = Capacity         หมายถึง ความรู้ความสามารถ/ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

L = Leadership       หมายถึง สภาวะผู้นำ                      

A = Advance         หมายถึง ความก้าวหน้า/ความเป็นเลิศ

S = Socialization      หมายถึง สังคมภิวัฒน์/การปรับตัวและดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข