ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

19 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ประกาศ/ระเบียบมหาวิทยาลัย