ประกาศ/ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย ศภอ.

19 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ประกาศ/ระเบียบมหาวิทยาลัย
  • ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย ศภอ.พ.ศ.2557  คลิ๊ก
  • ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงหัวหน้างาน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) คลิ๊ก  
  • ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2557  คลิ๊ก
  • ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย ศภอ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 คลิ๊ก
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา พ.ศ.2558 คลิ๊ก
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน การเบิกถอนเงิน และการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาจากเงินรายได้ พ.ศ.2558 คลิ๊ก