รายงานผลการสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR

19 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลการสอบสมรรถนะด้านภาษา(ชั้นปีสุดท้าย)

ปีการศึกษา 2561

 ปีการศึกษา 2562

  ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

  • ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ CEFR ระดับปริญญาตรี (ชั้นปีสุดท้าย) ปีการศึกษา 2564  คลิ๊ก

ปีการศึกษา 2565

  • ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ CEFR ระดับปริญญาตรี (ชั้นปีสุดท้าย) ปีการศึกษา 2565  คลิ๊ก
  • รายงานผลการสอบมาตรฐานCEFR นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ประเมินแผนยุทธศาสตร์ มรย.) คลิ๊ก