กิจกรรมในโครงการพระราโชบาย

21 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

โครงการอบรมเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ในโครงการพระราโชบายพ.ศ 2564 (ร่วมกับสถาบันสอนภาษาอิงลิชโนฮาว)

โครงการอบรมเพื่อสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ในโครงการพระราโชบายพ.ศ 2563 (ร่วมกับศูนย์สอบ TOEFL และวิทยากรจาก มข.)

โครงการอบรมเพื่อสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ในโครงการพระราโชบายพ.ศ 2562 (ร่วมกับเครือข่ายอาจารย์นอกและในพื้นที่ /สถาบันสอนภาษาอ็อกฟอร์ด