กิจกรรมของศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

21 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมในปีการศึกษา 2565

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษชั้นปีเป็นฐาน ปีที่1 (CEFR PATHWAY FOR YRU STUDENTS 2023)  Click

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษชั้นปีเป็นฐาน ปีที่ 1  Click

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษชั้นปีเป็นฐาน ปีที่ 2 (CEFR PATHWAY FOR YRU STUDENTS 2023) Click

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษชั้นปีเป็นฐาน ปีที่ 2  Click 

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษชั้นปีเป็นฐาน ปีที่ 2  Click 

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษชั้นปีเป็นฐาน ปีที่ 3 (CEFR PATHWAY FOR YRU STUDENTS 2023) Click

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษชั้นปีเป็นฐาน ปีที่ 3  Click

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคและวิธีการพัฒนาข้อสอบสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา  Click

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทกวีด้วยเทคนิคที่เป็นเลิศ (Teknik Menulis Pantun)  Click

กิจกรรมอบรมการเตรียมตัวฝึกประประสบการณ์วิชาชีพและการเขียนCV (GOOD CV FOR A GOOD JOB 2023) Click

กิจกรรมอบรมการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abtract)  Click

กิจกรรมสอบแข่งขั้นพิชิตตั๋วสอบTOEICฟรี (YRU FIGHT FOR TOEIC 2023 PROJECT)

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านภาษา (Language Compitetion 2022 )  Click

 

กิจกรรมในปีการศึกษา 2564

กิจกรรม Conversational English Online Course ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมสอบวัดความรู้สมรรถนะทักษะด้านภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

กิจกรรมในปีการศึกษา 2563

กิจรรมการสอบวัดความรู้สมรรถนะทักษะด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 

กิจกรรมบรรยายเรื่อง “Essential English for Thailand Future” 

กิจกรรมปฐมนิเทศและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-test)