กิจกรรมของศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

21 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมในปีการศึกษา 2564

กิจกรรม Conversational English Online Course ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมสอบวัดความรู้สมรรถนะทักษะด้านภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

กิจกรรมในปีการศึกษา 2563

กิจรรมการสอบวัดความรู้สมรรถนะทักษะด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 

กิจกรรมบรรยายเรื่อง “Essential English for Thailand Future” 

กิจกรรมปฐมนิเทศและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-test)