ศภอ.เปิดลงทะเบียนเพื่อสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายูประจำปีการศึกษา 2564

23 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเปิดไปลงทะเบียนเพื่อเรียนและสอบวัดความรู้ภาษามลายูกลางในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์ภาษามลายู) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรหัส 62 ขึ้นไป ในภาคปกติภาคเรียนที่ 2/2564 โดยนักศึกษาสามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยตอเองผ่านระบบออนไลน์ https://elearning.yru.ac.th/ และเข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
คู่มือการสอบ https://shorturl.asia/d79ij