ประกาศผลการทดสอบความรู้ภาษามลายูกลาง (อัตลักษณ์ภาษามลายู )สำหรับนักศึกษาระดับตรี ประจำปีการศึกษา 2564

8 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ประกาศผลการทดสอบความรู้ภาษามลายูกลาง (อัตลักษณ์ภาษามลายู )สำหรับนักศึกษาระดับตรี ประจำปีการศึกษา 2564

สอบเมื่อวันที่ 25 -27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมาผ่านระบบออนไลน์ e-Leaning โดยมีนักศึกษาเข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 408 คน

ผลสอบ https://shorturl.asia/i0Tkd