กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษารหัส 65

23 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 มิ.ย.65 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ (Inspiration Talk 2022) สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ/ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา อาจารย์ หัวหน้างานภาษาต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ (Inspiration Talk 2022) แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งให้โอวาทนักศึกษาและให้กำลังใจในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา ซึ่งภายในกิจกรรมปฐมนิเทศครั้งนี้ทาง ศูนย์ภาษาฯได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. ฮัมบาลี เจะมะ อาจารย์สาขาสื่อสร้างสรรค์และดิจิทัลเทคโนโลยี วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรในห้อข้อ Inspiration Talk 2022 พร้อมด้วยอาจารย์มูฮำมัด หะยีเลาะ อาจารย์รายวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดกองบริการการศึกษา ในกิจกรรม Ice Breaking กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านภาษาในยุคศตวรรษที่ 21 โดยในกิจกรรมการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ทั้ง 4 คณะ เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 1,700 คน