ศภอ.เปิดลงทะเบียนเพื่อเรียนและสอบวัดความรู้ภาษามลายูกลางรอบที่ 2

1 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเปิดลงทะเบียนเพื่อเรียนและสอบวัดความรู้ภาษามลายูกลางในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์ภาษามลายู) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรหัส 62 -65 ในภาคปกติภาคเรียนที่ 1/2565 โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ทุกกรณี ทั้งที่สอบไม่ผ่านและยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนและสอบ รอบที่ 2

สามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ https://elearning.yru.ac.th/

และเข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด คู่มือการสอบ https://shorturl.asia/BtIjy