ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU-SET) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และภาคกศ.บป. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

16 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
ประกาศศุนย์ภาษาและอาเซียน
ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU-SET) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และภาคกศ.บป. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สอบเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศผลสอบ https://shorturl.asia/5dvIl
เกณฑ์เทียบ https://shorturl.asia/1GRb