ศภอ.เปิดระบบสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู ครั้งที่ 2

30 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
วันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2565 ศภอ. เปิดสอบวัดความรู้ภาษามลายูกลางในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์ภาษามลายู) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรหัส 62 -65 ในภาคปกติภาคเรียนที่ 1/2565 โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ทุกกรณี ทั้งที่สอบไม่ผ่านและยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนและสอบ รอบที่ 2
สามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ https://elearning.yru.ac.th/  
คู่มือการสอบ   https://shorturl.asia/BtIjy
ลิ้งเข้าสอบ https://elearning.yru.ac.th/