ศภอ.เปิดลงทะเบียนสอบอัตลักษณ์ภาษามลายูรอบภาคฤดูร้อน

28 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศภอ. เปิดระบบสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายูกลางในระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ รหัส 62 -65 ภาคเรียนที่ 2/2565 (รอบภาคฤดูร้อน)โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนและเข้าเรียนออนไลน์ตามกำหนดแล้วสามารถเข้าสอบวัดความรู้ได้ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2566  

ลงทะเบียน https://elearning.yru.ac.th/