ประกาศผลการสอบภาษามลายูรอบภาคฤดูร้อน

7 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษามลายู
YRU-MEST รอบภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ผลการสอบระดับปริญญาตรี https://shorturl.asia/R46gS