ปีการศึกษา 2566

12 กรกฎาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ปฎิทินวิชาการ
  • ปฏิทินวิชาการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU-SET) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 66และระดับบัณฑิตศึกษา    Click
  • ปฏิทินวิชาการสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู  (YRU-MEST) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 63 - 65   Click