ปีการศึกษา 2566

12 กรกฎาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ปฎิทินวิชาการ

 

  • ปฏิทินวิชาการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU-SET) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 66และระดับบัณฑิตศึกษา    Click
  • ปฏิทินวิชาการสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู  (YRU-MEST) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 63 - 65   Click
  • ปฏิทินวิชาการอบรมและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU-TEP) ตามเกณฑ์ CEFR สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย รหัส63 (สอบก่อนจบ) Click
  • ปฏิทินวิชาการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU-TEP) ตามเกณฑ์ CEFR สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 64 - 66  Click
  • ปฏิทินวิชาการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU-TEP)  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา  Click 
  • ปฏิทินกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางภาษา ประจำปีงบประมาณ 2567  Click