ปฏิทินการสอบ YRU - TEP ประจำปีงบฯ

22 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR (YRU-TEP)