ลงทะเบียนสอบอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (YRU-TEP) รหัส64-65

29 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาประกาศลงทะเบียนสอบอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (YRU-TEP) #สำหรับนักกศึกษาปริญญาตรีภาคปกติรหัส64-65
ลงทะเบียนวันที่ 29 ม.ค. ถึง 4 ก.พ. 67
สอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 14.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 ICT
ลงทะเบียน https://shorturl.asia/wFlhp