ศภอ.ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

1 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 มกราคม 2567 ศภอ.นำโดยผู้อำนวยการ ศภอ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด ได้ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR โดยให้เพิ่มเนื้อหา Intensive YRU-TEP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม MINI SAC ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ