https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี เข้าศึกษาดูงาน ศภอ.

สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี เข้าศึกษาดูงาน ศภอ.

28 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากสถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี มาศึกษาระบบการจัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR (YRU-TEP) และการจัดสอบมาตรฐานภาษามลายู (YRU-MPT) รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษา ระบบและกลไลในการผลิตนักศึกษาให้สอบผ่านระดับB1เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน CEFR การจัดทำข้อสอบมาตรฐาน รวมถึงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา ของศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยทางศภอ.ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มากล่าวต้อนรับพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด ผู้อำนวยการศภอ. มาให้ข้อมูลพร้อมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน ในการนี้ทางศภอ.ได้นำคณะมาดูระบบการจัดสอบจริง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและชมห้องจัดกิจกรรมสำหรับพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาของ ศภอ. ณ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา