ศภอ.ร่วมเป็นวิทยากร อบรม “การเขียนบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ” รุ่นที่ 2

13 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ Faith Baterbonia Quipit วิทยากรภาษาอังกฤษประจำศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้รับเกียรติจากสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นวิทยากร อบรม “การเขียนบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ” รุ่นที่ 2 โดยมีการให้ข้อเสนอแนะในการเขียนบทความเป็นรายบุคคล เพื่อปรับปรุงการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา