ศภอ. พบปะคณะทูตกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation: OIC)

13 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา อาจารย์ ดร.พารีดา หะยีเตะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานภาษามลายูและอาเซียนศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ นโยบายรัฐบาลและการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับ ส่วนกลางและในระดับพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับนานาชาติในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะทูตกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation: OIC) โดย ศูนย์ภาษาฯ ได้นำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒธรรมและวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา TK Yala