ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาประกาเปิดลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (YRU-TEP)

2 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาประกาเปิดลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (YRU-TEP)
#สำหรับนักกศึกษาระดับปริญญาตรี #ภาคปกติครั้งที่1ปีการศึกษา2567 #รหัส64ถึง66
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3 - 9 กรกฏาคม 2567
จำนวนรอบละ 184 ที่นั่ง
สอบวันพูธที่ 10 กรกฏาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ลงทะเบียน https://eduservice.yru.ac.th/exam
หมายเหตุ
1.นศ.สามารถเข้าไปศึกษาและฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงYRUMOOC https://mooc.yru.ac.th/
2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่าน https://shorturl.asia/wFlhp
3. ปฏิทินการสอบYRU-TEP
https://bit.ly/4cNQj0x