ปีการศึกษา 2567

3 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ปฎิทินวิชาการ
  • ปฏิทินวิชาการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (YRU-TEP) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2567   Click
  • ปฏิทินวิชาการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (YRU-TEP) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567   Click
  • ปฏิทินวิชาการสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู  (YRU-MPT) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567   Click