กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจความต้องการห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต และพีระยานุเคราะห์4 ประจำปี 2561

4 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 1-12 มกราคม 2561 อาจารย์จารุณี การี รองผอ.สำนักวิทยบริการฯฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เดินทางลงพื้นที่ไปสำรวจห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 อ.มายอ จ.ปัตตานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี