กิจกรรมพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) ประจำปี 2561

5 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 20-21 ก.พ. 61 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตระเวนชายแดน ณ.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีอาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ คุณอิสรา แสงสุวรรณ หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ และนักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ เดินทางไปจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้