โครงการยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2561

5 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการพระราชดำริฯ (คณะครุศาสตร์)

โครงการยกระดับมาตารฐานด้านการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2561 และระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา