การเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

6 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  เมื่อวันที่ 15-16 มิ.ย.59 อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ในโครงการพระราชดำริฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านไอร์จาดา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านละโอ โดยมีคณะจารย์ บุคลากรห้องสมุด ประจำศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา