ประกาศผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษนศ.รหัส 59

13 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
                ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน รวมถึงมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
                เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รหัส 59 ระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลการสอบ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
                ทั้งนี้ ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในครั้งนี้ จะไม่มีผลใดๆ ต่อนักศึกษา อย่างไรก็ตามนักศึกษายังสามารถเข้าเรียนบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2561
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
**Tip for Searching** (ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์)
   1.หลังจากเปิดไฟล์แล้ว ให้กด Ctrl และ F 
   2.กรอกข้อมูลของตนเอง (ชื่อหรือสาขาวิชา) จากนั้นกด Enter เพื่อให้การค้นหาง่ายยิ่งขึ้น
   3. heart​Good luck!heart