กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ 5 พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

26 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ 5 พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

          เมื่อวันที่ 24-25 พ.ย. 61 ที่ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ 5 พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพันตำรวจโทวินัย สุจริตธุระการ ครู(สบ)2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 รองผู้อำนวยการวิทยบริการฯ  ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

          อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ กล่าวว่า พันธกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสำนักวิทยบริการฯ นอกจากการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแล้ว การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำนักวิทยบริการ ฯ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดหาและการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในภาคใต้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง การจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ 5 พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

   1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้านบรรณารักษศาสตร์ให้แก่ครูและนักเรียนเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

   2. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของครูและนักเรียนตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น

   3. เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ห่างไกล ที่ยังขาดแคลนสื่อและหนังสือ

   4. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตที่ยั่งยืน

   5. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง