ปฐมนิเทศเรื่องการสอบวัดความรู้และทักษะด้านภาษามลายู (อัตลักษณ์ภาษามลายู)

14 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

             (13 ธ.ค. 60) ภาพบรรยากาศการจัดปฐมนิเทศเรื่องการสอบวัดความรู้และทักษะด้านภาษามลายู (อัตลักษณ์ภาษามลายู) สำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ณ หอประชุมใหญ่ และหอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อาลียะห์ มะแซ หัวหน้างานภาษามลายูและอาเซียนศึกษา อาจารย์ซามียะห์ บาเละ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษามลายู ค.บ. และนายอักมาล เบ็ญหาวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดปฐมนิเทศครั้งนี้


สิ่งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติมีดังต่อไปนี้
1.ลงทะเบียนเรียนในระบบ thaimooc.org และยืนยันการลงทะเบียน ผ่านทางอีเมลที่ทำการสมัคร (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 ธ.ค. 60)
2.เรียนบทเรียนออนไลน์ในระบบ ThaiMOOC (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 ก.พ. 61)
ทั้งนี้ ศภอ.จะประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนสอบและกำหนดการสอบให้ทราบนักศึกษาต่อไป


#มรย. #ศภอ. #อัตลักษณ์มลายู